Migratie van Home Assistant (voormalig Hass.io) naar Home Assistant Core (Docker)

Migratie van Home Assistant met add-on naar stand alone Home Assistant Core.

 

Mosquitto HA naar losse docker

mqtt:
container_name: mosquitto_mqtt
image: eclipse-mosquitto:1.6.9
ports:
- 8687:1883
- 9002:9001
environment:
- PUID=1000
- PGID=1000
- TZ=Europe/Amsterdam
volumes:
- ./mqtt/config:/mosquitto/config
- ./mqtt/data:/mosquitto/data
- ./mqtt/log:/mosquitto/log
- ./mqtt/db:/var/lib/mosquitto/
restart: always

pwfile in mqtt\config

username1:password
username2:password
username3:password

Plain omzetten naar encrypted:

mosquitto_passwd -U /mosquitto/config/pwfile

Visual Studio Code Add-on naar losse docker

code-server:
image: linuxserver/code-server
container_name: code-server
environment:
- PUID=1000
- PGID=1000
- TZ=Europe/Amsterdam
- PASSWORD=password #optional
- SUDO_PASSWORD=password #optional
volumes:
- ./code-server:/config #config
- ./:/home/ #browsen door hele docker map
ports:
- xxxx:8443
restart: unless-stopped

ESPhome Add-on naar losse docker

Kopieren volledig inhoud /config/esphome naar de nieuwe esphome config map. In geval van onderstaande docker compose \esphome

esphome:
image: esphome/esphome
container_name: esphome
volumes:
- ./esphome/:/config:rw
- /etc/localtime:/etc/localtime:ro
network_mode: host
restart: always