Per eind 2021 wordt Traefik 1.x niet meer ondersteund. Daarom  nu alvast de overstap naar Traefik 2.x

Docker Compose voor de Traefik 2 container

In 2.3.5 werkt de opzet met losse rule bestanden anders. De opzet zoals deze werkt met 2.2 werkt niet met 2.3.5. Vandaar op dit moment nog 2.2 in gebruik.

version: "3.6"
services:
 traefikv2:
  container_name: traefikv2
  image: traefik:v2.2
  restart: always
  ports:
   - 80:80
   - 443:443
   - 5656:8080
  volumes:
   - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
   - ${USERDIR}/docker/traefikv2/traefik.toml:/traefik.toml
   - ${USERDIR}/docker/traefikv2/acme.json:/acme.json
   - ${USERDIR}/docker/traefikv2/rules:/rules
   - ${USERDIR}/docker/shared/.htpasswd:/.htpasswd:ro
  labels:
   - traefik.enable=true
   - traefik.http.middlewares.traefik-redirect.redirectscheme.scheme=https
   - traefik.http.routers.traefik-redirect.entrypoints=web
   - traefik.http.routers.traefik-redirect.middlewares=traefik-redirect
   - traefik.http.routers.traefik-redirect.rule=Host(`traefik.domeinnaam.nl`)
   - traefik.http.routers.traefik.entrypoints=websecure
   - traefik.http.routers.traefik.rule=Host(`traefik.domeinnaam.nl`)
   - traefik.http.routers.traefik.service=api@internal
   - traefik.http.routers.traefik.middlewares=auth
   - traefik.http.middlewares.auth.basicauth.usersfile=.htpasswd
   - traefik.http.routers.traefik.tls.certresolver=letsencrypt
   #- traefik.http.services.traefik.loadbalancer.server.port=5656

traefik.toml

[api]
 dashboard = true
 insecure = true

[providers]
 [providers.docker]
  endpoint = "unix:///var/run/docker.sock"
  watch = true
  exposedbydefault = false
 [providers.file]
  directory = "/rules"

[entryPoints]
 [entryPoints.web]
  address = ":80"
 [entryPoints.websecure]
  address = ":443"

[serversTransport]
 insecureSkipVerify = true  

[certificatesResolvers.letsencrypt.acme]
 email = "gebruiker@gmail.com"
 storage = "acme.json"
 [certificatesResolvers.letsencrypt.acme.httpChallenge]
  entryPoint = "web"

In bovenstaande traefik.toml is dit deel specifiek noodzakelijk voor de UniFi controller:

[serversTransport]
 insecureSkipVerify = true  

middleware-chains.toml

[http.middlewares]
 [http.middlewares.chain-no-auth]
  [http.middlewares.chain-no-auth.chain]
   middlewares = [ "middlewares-rate-limit", "middlewares-secure-headers"]

 [http.middlewares.chain-basic-auth]
  [http.middlewares.chain-basic-auth.chain]
   middlewares = [ "middlewares-rate-limit", "middlewares-secure-headers", "middlewares-basic-auth"]

middlewares.toml

[http.middlewares]
 [http.middlewares.middlewares-basic-auth]
  [http.middlewares.middlewares-basic-auth.basicAuth]
   realm = "Traefik2 Basic Auth"
   usersFile = ".htpasswd" 

   [http.middlewares.middlewares-rate-limit]
    [http.middlewares.middlewares-rate-limit.rateLimit]
     average = 100
     burst = 50

     [http.middlewares.middlewares-secure-headers]
      [http.middlewares.middlewares-secure-headers.headers]
       accessControlAllowMethods= ["GET", "OPTIONS", "PUT"]
       accessControlMaxAge = 100
       hostsProxyHeaders = ["X-Forwarded-Host"]
       sslRedirect = true
       stsSeconds = 63072000
       stsIncludeSubdomains = true
       stsPreload = true
       forceSTSHeader = true
       customFrameOptionsValue = "allow-from https:domeinnaam.nl"
       browserXssFilter = true
       referrerPolicy = "same-origin"
       featurePolicy = "camera 'none'; geolocation 'none'; microphone 'none'; payment 'none'; usb 'none'; vr 'none';"
       [http.middlewares.middlewares-secure-headers.headers.customResponseHeaders]
        X-Robots-Tag = "none,noarchive,nosnippet,notranslate,noimageindex,"
        server = ""

Rule bestand voor docker containers die in host draaien of bijvoorbeeld Octoprint wat op een losse Raspberry Pi draait.

[http]
 [http.middlewares]
  [http.middlewares.nas-redirect.redirectScheme]
    scheme = "https"

 [http.routers.nas-redirect]
  entrypoints = ["web"]
  rule = "Host(`nas.domeinnaam.nl`)"
  middlewares = ["nas-redirect"]
  service = "nas"

 [http.routers.nas]
  entrypoints = ["websecure"]
  rule = "Host(`nas.domeinnaam.nl`)"
  service = "nas"
  [http.routers.nas.tls]
    certResolver = "letsencrypt"

 [http.services]
  [http.services.nas.loadbalancer]
   [[http.services.nas.loadBalancer.servers]]
    url = "http://192.168.178.22:5000"
[http]
 [http.middlewares]
  [http.middlewares.octoprint-redirect.redirectScheme]
    scheme = "https"

 [http.routers.octoprint-redirect]
  entrypoints = ["web"]
  rule = "Host(`octoprint.domeinnaam.nl`)"
  middlewares = ["octoprint-redirect"]
  service = "octoprint"

 [http.routers.octoprint]
  entrypoints = ["websecure"]
  rule = "Host(`octoprint.domeinnaam.nl`)"
  service = "octoprint"
  [http.routers.octoprint.tls]
    certResolver = "letsencrypt"

 [http.services]
  [http.services.octoprint.loadbalancer]
   [[http.services.octoprint.loadBalancer.servers]]
    url = "http://192.168.178.58/"

Unifi Controller

 unifi-controller:
  image: linuxserver/unifi-controller
  container_name: unifi-controller
  environment:
   - PUID=1000
   - PGID=1000
  volumes:
   - ${USERDIR}/docker/unifi:/config
  ports:
   - 3478:3478/udp
   - 10001:10001/udp
   - 8080:8080
   - 8081:8081
   - 8443:8443
   - 8843:8843
   - 8880:8880
   - 6789:6789
  restart: unless-stopped
  labels:
   - traefik.enable=true
   - traefik.http.routers.unifi.rule=Host(`unifi.domeinnaam.nl`)
   - traefik.http.routers.unifi.entrypoints=websecure
   - traefik.http.routers.unifi.tls=true
   - traefik.http.routers.unifi.tls.certresolver=letsencrypt
   - traefik.http.services.unifi.loadbalancer.server.scheme=https
   - traefik.http.services.unifi.loadbalancer.server.port=8443